ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
Review โดย วนิดา อินทโอภาส เมื่อ 2/พฤษภาคม/2556
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
บทที่ 1 ทฤษฎีการจัดการ
บทที่ 2 วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาสาขาการบริหารการพยาบาล
ตอนที่ 2 อนาคตภาพขององค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 
บทที่ 3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์การพยาบาลในปัจจุบันและ
           แนวโน้มในอนาคต
ตอนที่ 3 การบริหารองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 
บทที่ 4 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 5 การบริหารแบบธรรมาภิบาล
บทที่ 6 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
บทที่ 7 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ตอนที่ 4 การจัดองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 
บทที่ 8 การออกแบบโครงสร้างองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21
บทที่ 9 การพัฒนาองค์การพยาบาลให้ก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
บทที่ 10 การพัฒนาองค์การพยาบาลให้ก้าวสู่องค์การที่มีผล
             การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ตอนที่ 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21
บทที่ 11 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 12 การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรพยาบาล
บทที่ 13 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรพยาบาล
บทที่ 14 การพัฒนาบุคลากรพยาบาล
บทที่ 15 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา
บทที่ 16 การธำรงรักษาบุคลากรพยาบาล : การเสริมสร้าง
             ความพึงพอใจในงาน
ตอนที่ 6 สมรรถนะภาวะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
บทที่ 17 ทฤษฎีภาวะผู้นำ
บทที่ 18 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
บทที่ 19 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
บทที่ 20 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             ความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 21 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             ทักษะการตัดสินใจ
บทที่ 22 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ิ 21 :
             ทักษะการติดต่อสื่อสาร
บทที่ 23 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
บทที่ 24 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             เชาวน์อารมณ์
บทที่ 25 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             ความสามารถเสริมสร้างพลังอำนาจ
บทที่่ 26 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             ทักษะการสร้างทีม
บทที่ 27 สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 :
             ทักษะการสร้างทีมงานชี้นำตนเอง
ตอนที่ 7 การบริหารคุณภาพบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 
บทที่ 28 คุณภาพบริการพยาบาล : หลักการและปัจจัยสู่ความสำเร็จ
บทที่ 29 เบนช์มาร์กกิ้ง : การพัฒนาคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นเลิศ
ตอนที่ 8 ผู้ตาม : คุณลักษณะของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาล
บทที่ 30 ผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ

ภาพปก
 ISBN 9789740318606
 ผู้แต่ง บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
 ชื่อเรื่อง
ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in Nursing Organization for the 21st century / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Leadership and strategic management in NursingOrganization for the 21st century
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
 เลขเรียก WY105 บ414ภ 2550
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 (ราคา 380 บาท)
 รูปเล่ม 505 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง การจัดการองค์การ
 หัวเรื่อง การพยาบาล--การจัดการ
 หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ
 ผู้แต่งนิติบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550  
  Barcode: 034963
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.10 
  Barcode: 034972
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.11 
  Barcode: 035581
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.12 
  Barcode: 035582
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.13 
  Barcode: 035583
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.14 
  Barcode: 035584
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.2 
  Barcode: 034964
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.3 
  Barcode: 034965
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.4 
  Barcode: 034966
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.5 
  Barcode: 034967
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.6 
  Barcode: 034968
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.7 
  Barcode: 034969
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.8 
  Barcode: 034970
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ414ภ 2550 ฉ.9 
  Barcode: 034971
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร]

    หัวเรื่อง [การจัดการองค์การ]
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ภาวะผู้นำและกลยุท..


 Copyright 2016. All Rights Reserved.