ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V5.7
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
Review โดย วนิดา อินทโอภาส เมื่อ 3/พฤษภาคม/2556
บทที่ 1 การพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล
บทที่ 2 จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย
บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
บทที่ 4 การสร้างกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสำหรับการวิจัย
บทที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
บทที่ 6 การวิจัยเชิงปริมาณ
บทที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 8 การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
บทที่ 9 การวิเคราะห์เมต้า
บทที่ 10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
บทที่ 11 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและแหล่งทุนวิจัย
บทที่ 12 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ผลงานวิจัย
บทที่ 13 การวิเคราะห์และการประเมินรายงานวิจัย


ภาพปก
 ผู้แต่ง วิจิตร ศรีสุพรรณ
 ชื่อเรื่อง
การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฏิบัติ / วิจิตรศรีสุพรรณ
 พิมพลักษณ์ เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
 เลขเรียก WY20.5 ว522ก 2552
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
 รูปเล่ม 171 หน้า : ตาราง
 หัวเรื่อง Nursing research
 หัวเรื่อง การพยาบาล--วิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552  
  Barcode: 049998
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.10 
  Barcode: 050007
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.11 
  Barcode: 050008
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.12 
  Barcode: 050009
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.13 
  Barcode: 050010
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.14 
  Barcode: 050011
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.15 
  Barcode: 050012
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.16 
  Barcode: 050013
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.17 
  Barcode: 050014
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.18 
  Barcode: 050015
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.19 
  Barcode: 050016
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.2 
  Barcode: 049999
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
13. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.20 
  Barcode: 050017
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
14. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.21 
  Barcode: 050018
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
15. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.22 
  Barcode: 050019
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
16. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.23 
  Barcode: 050020
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
17. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.24 
  Barcode: 050021
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
18. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.25 
  Barcode: 050022
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
19. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.26 
  Barcode: 050023
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
20. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.27 
  Barcode: 050024
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
21. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.28 
  Barcode: 050025
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
22. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.29 
  Barcode: 050026
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
23. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.3 
  Barcode: 050000
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
24. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.30 
  Barcode: 050027
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
25. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.31 
  Barcode: 050028
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
26. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.32 
  Barcode: 050029
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
27. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.33 
  Barcode: 050030
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
28. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.34 
  Barcode: 050031
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
29. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.35 
  Barcode: 050032
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
30. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.36 
  Barcode: 050033
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
31. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.37 
  Barcode: 050034
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
32. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.38 
  Barcode: 050035
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
33. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.39 
  Barcode: 050036
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
34. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.4 
  Barcode: 050001
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
35. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.40 
  Barcode: 050037
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
36. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.41 
  Barcode: 050038
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
37. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.42 
  Barcode: 050039
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
38. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.43 
  Barcode: 050040
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
39. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.44 
  Barcode: 050041
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
40. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.45 
  Barcode: 050042
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
41. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.46 
  Barcode: 050043
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
42. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.47 
  Barcode: 050044
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
43. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.48 
  Barcode: 050045
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
44. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.49 
  Barcode: 050046
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
45. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.5 
  Barcode: 050002
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
46. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.50 
  Barcode: 050047
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
47. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.6 
  Barcode: 050003
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
48. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.7 
  Barcode: 050004
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
49. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.8 
  Barcode: 050005
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
50. หนังสือ
หนังสือ
WY20.5 ว522ก 2552 ฉ.9 
  Barcode: 050006
ห้องสมุดฝั่งลำปาง
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วิจิตร ศรีสุพรรณ]

    หัวเรื่อง [Nursing research]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิจัยทางการพยา..


 Copyright 2016. All Rights Reserved.