ข่าวสารการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

       ข้อมูลเพิ่มเติม จากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก 

       ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ 


<       - ใบรายงานความประพฤติและข้อมูลของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2560 

       - ประกาศการรายงานตัวเข้าศึกษา การลงทะเบียนและการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2560

       - ประกาศค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 60 (ทั้ง 2 ระบบ)

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์แบบสอบกลางรอบที่ 3

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลางรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์แบบสอบกลางรอบที่ 2

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 เขตสุขภาพที่ 1 ศูนย์สัมภาษณ์ วพบ.นครลำปาง

       -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่3)

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่2)

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่ายกายในระบบคัดตรงจากพื้นที่(สำรอง) 

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่1) 

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

       - รายละเอียดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

       - แนวทางการตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริง

       - แบบฟอร์มตรวจร่างกาย-[entrn004]-PhysicalReport

       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่

       - รายการหลักฐาน โควต้าบุคคลทั่วไป,บุตร อสม.,กรมการแพทย์,มูลนิธิ รพร., มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ,มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ,พื้นที่เกาะและชายแดน,รพ.ชลประทาน, ทุน สบช.

       - รายการหลักฐาน โควต้าจบ สสช.[ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข]

       - รายการหลักฐาน โควต้าจบ วฉ.[ผู้สาเร็จการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน]

    

สงวนลิขสิทธิ์โดย ? วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง All Right Reserved.