ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Union Library Management V6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

มะเร็งหลอดอาหาร = Esophageal cancer..
สมเกียรติ ส..
วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟ..
กุสุมาวดี อุ..
Q&A ไขปัญหาไข้หวัดใหญ่/สุวพร อนุกูล..
สุวพร อนุกูลเรื..
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยแล..
วีระศักดิ์ น..
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน / สรญา ..
สรญา แก้วพิท..
นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ = Innovation..
ณรงค์กร ซ้าย..
udy Guide to Accompany Fundamentals..
LeBon, Mariee
เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก = Myoma Ute..
นเรศร สุขเจร..
ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ : การบำบัดรั..
กิ่งแก้ว ปาจร..
คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับบุค..
จริยา สันตต..
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสาธ..
สุโขทัยธรรมาธิ..
โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤต..
สมบัติ มุ่งท..
แนวทางพิชิต OSCE / ธนันดา ตระการว..
ธนันดา ตระการ..
สรีรวิทยา 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ / รัช..
รัชฎา แก่นเ..
ผลของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จิตบร..
มกราพันธุ์ จ..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / วิลาวั..
วิลาวัณย์ เต..
COVID-19 รู้ทันป้องกันได้/วรพันธ์ โ..
วรพันธ์ โลกิตสถ..
คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19 / จางเห..
จางเหวินจง
มหกายวิภาคศาสตร์ทางกายภาพบำบัดของระ..
ปฤณภัก มหาทร..
การพยาบาลผู้สูงอายุ ประเด็นทางสุขภ..
วณิชา พึ่งชมภู
กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ Cas..
มฑิรุทธ มุ่ง..
การพยาบาลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมส..
วณิชา พึ่งชมภู
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยแล..
วีระศักดิ์ น..
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย ฉบับปรับปรุง..
จิราภรณ์ ศรีอ..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอาย..
กันตพร ยอดใช..
พันธุศาสตร์ระดับเซลล์= Cytogenetics..
อลงกลด แทนออ..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อ..
ศิริพันธุ์ สา..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in ..
รุจิภาส สิริ..
โรคไตในภาวะวิกฤต = Critical Care Ne..
ณัฐชัย ศรีสว..
ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ =..
อาศิส อุนนะ..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอาย..
กันตพร ยอดใช..
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Phy..
วีระพงษ์ ชิ..
คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVI..
สุพิศ ปราณีต..
Sex Hormones... Et cetera. / กระเษี..
กระเษียร ปัญ..
สรีรวิทยา 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ / รัช..
รัชฎา แก่นเ..
การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านควา..
เอกอุมา อิ้มคำ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์:สตรีในระยะ..
ปิยะนุช ชูโต,..
Essential Clinical Hematology esse..
นภชาญ เอื้อปร..
ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ : เมแทบอ..
ตรีทิพย์ รั..
การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการ..
วันเพ็ญ ทรง..
โรคสมาธิสั้น = Attention Deficit Hy..
ชาญวิทย์ พรน..
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเ..
กรอนงค์ ยืนย..
มะเร็งวิทยาพื้นฐาน = Basic Oncology..
จาริญญ์ จินด..
การวิจัยปรากฎการณ์วิทยา การประยุกต..
มณี อาภานันท..
เวชศาสตร์ทันยุค 2561 เล่ม 2 / คณะอน..
คณะอนุกรรมการฝ..
ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหล..
นฤมล เชาว์สุ..
การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ..
สมบัติ สกุล..
ภาวะวิกฤตทางวิสัญญีวิทยา = Anesthet..
ปรก เหล่าสุว..
First Hour in Emergency Room 2019 =..
ทิพา ชาคร
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสาธ..
สุโขทัยธรรมาธิ..

วัสดุฯแนะนำ

วารสารแนะนำ

 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
 ปฏิทินกิจกรรม


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.