Union Library Management V6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก


ห้องสมุด วพบ. นครลำปาง

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

วิธีวิทยาการวิจัย / ทิพย์สิริ กาญ..
ทิพย์สิริ กาญ..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระยะตั้ง..
สตรีรัตน์ ธาด..
ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูม..
โรส ภักดีโต
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล = Ethics for..
อรนันท์ หายยุท..
หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamenta..
ศิริพร สว่างจ..
การพยาบาล หู คอ จมูก ฉบับปรับปรุงค..
ศรีสุนทรา เจิม..
การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย / ..
จารุวรรณ สนอง..
Gerontological nursing Competencies..
Mauk, Kristen L.
  มี review
Varcarolis\'Essentials of Psychiatr..
Chyllia D. Fos..
  มี review
กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป..
อรุณี เฮงยศมา..
Menternal Child Nursing Care / Shan..
Shannon E. Per..
  มี review

วศิน จิริศานต์
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยา..
ปิยะพร ศิษย์กุ..
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีค..
พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้ส..
สุวิทย์ ชัยศรี
บทเรียนแบบโปรแกรม เทคนิคการสนทนาเพ..
วิทยาลัยพยาบาล..
การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย / ว..
วรรณไพร แย้มม..
การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric Nur..
เนตรชนก แก้วจ..
คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = H..
ณัฐสุรางค์ บุญ..
คู่มือข้อวินิจฉัยการพยาบาล / ปราณี ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใ..
ภัทริน ภิรมย์พ..
คู่มือจิตเวชศาสตร์การเสพติด ชมรมจิต..
พิชัย แสงชาญชั..
คู่มือการเตรียม ASCE และ MEQ / ธนั..
ธนันดา ตระการว..
คู่มือ แปลผลLab ตรวจเลือด เล่มแรก(..
ประสาร เปรมะสกุล
The Review Book of PRACTICAL ECG /อ..
องค์การ เรืองรั..
การพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยศาสต..
ไพรสุดา บัวลอย,..
กฎหมายสำหรับพยาบาล = Law for nurs..
แสงทอง ธีระทอ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย /ขวัญ..
ขวัญฤทัย ธรรม..
พยาบาลกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข..
พรรณี ปานเทวัญ
ความรู้พื้นฐานของโรคพาร์กินสันและย..
รุ่งเพชร แก้ว..
ult Health Nursing / Cooper, Kim
Cooper, Kim.||..
troduction to Maternity and Pediatr..
Leifer, Gloria.
ephrology Cases Unpuzzled / ธนา ทอ..
ธนา ทองศรีคำ,..
Critical care nursing : diagnosis a..
Urden,Linda D...
alitative Research in Nursing and H..
Holloway, Immy..
in one page / ธนัท ทั้งไพศาล, บรร..
ธนัท ทั้งไพศาล..

วรางคณา สายสิท..

วัสดุฯแนะนำ

ฐานข้อมูลที่มีให้บริการร

                                                        
 
ฐาน CINAHL Complete >>คลิก
ฐาน MEDLINE  Complete >>คลิก
ฐาน eBooks Nursing Collection >>คลิก
ฐาน Nursing Reference Center Plus >>คลิก
Username : bcnlp
Password  : nurse@2565


ฐานข้อมูล Science Direct
ป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม   (Full Text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier 
คลิกเพื่อใช้งาน >>  https://www.sciencedirect.com/
ฐานข้อมูล Clinical Key
เป็นเครื่องมือการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Elsevier มีวารสาร หนังสือ  วิดีโอทางการแพทย์ให้ศึกษา วิเคราะห์ช่วยในการวินิจฉัยโรคในการรักษา
คลิกเพื่อใช้งาน >> https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/

 Username : jatupon.n@mail.bcnlp.ac.th
 Password : kidney20

E-book

E-book วารสาร

  E-book หนังสืออ่านทั่วไป


 
E-book หนังสือของพ่อ 


 
 

 เวลาเปิด-ปิดบริการ


จำนวนผู้เข้าชม
 

ปฏิทินกิจกรรม


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.